Polígons d'Activitat Econòmica de la demarcació de Lleida


Cercar en la Base de Dades:


VISUALITZAR al MAPA

VISUALITZAR a la TAULA

VISUALITZAR TOTES les PARCEL·LES


Aquesta aplicació ha estat creada per la Cambra de Comerç de Lleida i amb el suport de la Diputació de LLeida. El seu objectiu és el de proporcionar la informació necessària per disposar de criteris suficients, a l'hora de prendre decisions relacionades a la localització industrial, en la demarcació de Lleida.